தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்
திருக் குர்ஆனை  தஜ்வீதுடன் ஓதுவது பர்ளு ஐன் ஆகும். தஜ்வீதுடைய கல்வியைப் படிப்பது பர்ளு கிபாயா (சிலராவது படித்திருக்க வேண்டும்) சக்தியிருந்தும் குர்ஆனு டைய வார்த்தைகளைச் சரியாக மொழியாதவர் பாவியாவார். அல்லாஹுதாஆலா இக் குர்ஆனை தஜ்வீதுப் பிரகாரமே இறக்கினான். மேலும் இதை சரியாக , திருத்தமாக ஓதுங்கள் என்றும் கட்டளை யிட்டுள்ளான். நபி(ஸல்) அவர்களும் திருக் குர்ஆனை தஜ்வீது , தர்தீல் பிரகாரமே ஓதிக் கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வாறு ஓதாத மனிதர் களை எச்சரித்துள்ளார்கள். எத்தனையோ மனிதர்கள் திருக் குர்ஆனை ஓதுகின்றார்கள் அவர்களை அது சபித்துப் கொண்டிருக்கின்றது. எனவும் முறைப்படி ஓதாதவர்களைப் பற்றிக் கூறியுள்ளார்கள். இப்போது தஜ்வீது என்றாள் என்னவென்று பார்ப்போம்.

 ஒவ்வொரு எழுத்தையும் அதன் (மஹ்ரஜ்) பிறப்பிடம், அதன் ஸிபாத் இலக்கணம் ஆகியவைகளை கவனித்து மொழிவதை தஜ்வீத் என்று கூறப்டும். தஜ்வீத் ஞானமின்றி எழுத்துக்களை சரியாக உச்சரி ப்பது மிகவும் கடினமாகும். ஆதலால் திருக் குர்ஆனை தஜ்வீதுடன் பயில்வதும், பயிற்சியளிப்பதும் அவசியமாகும். எப்போதுமே திருக் குர்ஆனை (லிஹன் ) தஜ்வீதுக்கு மாற்றமாக ஓதவதிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

லிஹன் இரண்டு வகைப் படும் (1- லிஹன் ஜலீ     (2-  லிஹன் கபீ  ஆகும். லிஹன் ஜலீயாக ஓதுவது ஹராம், கபீயாக ஓதுவது மக்ரூஹ் ஆகும்.

வினா: எந்த தவறுகள் லிஹ்னெ ஜலீ என்று கூறப்படும்?

விடை: (1) ஓர் எழுத்தின் இடத்தில் மற்றோர் எழுத்தை ஓதுவது லிஹ்னெ ஜலீயாகும். உதாரணமாக,

        Çó áúÜÍóÜãúÜÏõ எனுமிடத்தில்    Çó áúÜåóÜãúÜÏõ என்றும்,

        ËÜóÜÞÜõÜáÜóÜÊú எனுமிடத்தில்    ÓóÜÞÜõÜáóÜÊú என்றும்,

        ÍóÜóØÜÈú  எனுமிடத்தில்    ÍóÜÊÜóÈú என்றும் ஓதுதல்.

    (2) எழுத்துக்களைக் கூட்டுவதும் குறைபப்தும் லிஹ்னெ ஜலீயாகும் உதாரணமாக,

        Çó áúÜÍóÜãúÜÏõ என்பதை  Çó áúÜÍóÜãúÜÏõæú என்றும்,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next