ஹஸரத் நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஆலிஹி

ஹஸரத் நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஆலிஹி....1
ஹஸரத் நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஆலிஹி....2