ஷீஆக்களும் அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளும்.
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tamalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/tamalshia/public_html/page.php on line 103

ஆசிரியர்: ஹஸரத் ஆயதுல்லாஹ் அல்உழ்மா செய்யித் சாதிக் ஷீராஸி

மொமிபெயர்ப்பு: ஷீராஸி மொழிபெயர்ப்புக் குழு

                                                                              உள்ளே

பதிப்புரை

முன்னுரை

மொஹரின் மீது ஸஜதா செய்தல்

மண்ணரை கட்டுதல்

அவ்லியாக்களின் ஹரம்களை அலங்கரித்தல்

ழரீஹை முத்தமிடல்

இறைநேசர்களைக் கொண்டு தவஸ்ஸுல் கேட்டல்1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 next