ஷீஆக்களின் வரலாறு 

ஆதாரம்- துர்ருல் மன்தூர் பாக-6 பக்-379

 

மேற்கூறப்பட்ட சம்பவத்தை இப்னு அப்பாஸ், அபூ பர்ஸா, இப்னு மர்தவீஹ், அதிய்யா அவ்பி போன்ற ஹதீஸ் அறிவிப்பாளர்களும் பல இடங்களில் அறிவித்துள்ளார்கள்.

 

ரிஸாலதுல் குர்ஆன் பாக-9  பக்-259

 

நாயகத்தின் பொன் நாவினால்  ஷீஆ என்று அருளப்பட்ட ஹதீதுகள்-

 

02- ஹைதமி என்ற சுன்னி அறிஞர் தனது மஜ்மவுஸ் ஸவாயித் என்ற கிரந்தத்தில் பின் வரும்back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next