ஷீஆக்களின் வரலாறு 

03-காமில் இப்னு அதீர் பாக-2  பக்- 24

 

04- ஸீரதுல் ஹலபீ பாக- 1  பக்- 221

 

05-ஹயாது முஹம்மத் (ஸல்) - ஹுஸைன் ஹெய்கல் - எகிப்து

 

06-கன்ஸுல் உம்மால் பாக-6  பக்- 91

 

07-அல் கஷ்பு வல் பயான்; , தஃலபிback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next