ஷீஆக்களின் வரலாறுهـو  انت  وشيعتـك  يوم القيامه  راضيين مرضيين சுpறந்த சிருஷ்டி நீயும் உமது ஷீஆக்களுமேயாகும். முறுமையில் நீரும் உமது ஷீஆக்களும் இறைவன் உங்களோடு திருப்தியுற்ற நிலையிலும், நீங்கள் இறைவனில் திருப்தியுற்ற நிலையிலும் வருவீர்கள் என்றார்கள்.

 

 

ஆதாரம்

ஸவாயிகுல் முஹ்ரிகா பக்-161

நூருல் அப்சார் ஸப்லன்ஜி பக்-159

தப்ஸீருத் தபரி பாக-30 பக்-171

தாரீகு இப்னு அஸாகீர் பாக-2  பக்-852

துர்ருல் மன்தூர் சுயூதி பாக-6 பக்-389

பத்குல் கதீர்  ஷெளகானி பாக-5 பக்-477back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next