தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்     

1)                 நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்áóäú  ÊóÝúÚóáõæÇ                     Ê 

     தன்வீனுக்குப் பின்Þóæúãõú  ÊóÌúåÜóáõæúäó                           Ê 

2)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãöäú  ËóãóÑóåò                      Ë 

     தன்வீனுக்குப் பின்ã ÁðÇ   ËóÜÌøóÇÌðÇ                           Ë 

3)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãóäú ÌóÇÁó                       Ì  

     தன்வீனுக்குப் பின் ÕóÚöíúÏðÇ  ÌõÑõÒÇð                            Ì 

4)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãöäú  ÏõÈõÑò                         Ï 

     தன்வீனுக்குப் பின்ßóÇúÓðÇ    ÏöåóÇÞðÇ                              Ï 

5)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின் ãöäú ÐóÇáößó                         Рback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next