தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்வினா : நூனெ ஸாகின் என்றாள் என்ன?

விடை: சுகூன் செய்யப் பட்ட நூனை நூனெ ஸாகினா என்று சொல்லப் படும். உதாரணமாக,

              Çóäú  Çöäú   Çõäú என்பதைப் போன்று,

வினா: தன்வீன் என்றாள் என்ன?

விடை: இரட்டையான சபர் , சேர், பேஷ் களை தன்வீன் என்று சொல்லப் படும். உதாரணம்

       ÜÜÜð   ÜÜòÜ    ÜÜÜÜõú                   என்பதைப் போன்று

வினா: நூனெ ஸாகினாவுக்கும் தன்வீனூக்கும் உள்ள சட்டங்கள் எத்தனை?

விடை: 1) இள்ஹார்     ÇÙÜåÇÑ    

      2) இக்ஃபா ÇÎÝÇÁ           

      3) இத்காம்ÇÏÛÇã          back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next