தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்        óãÇáöÜßö  என்பதை   óãÇáößö íú  என்றும்,

       Çö íÜøóÇ ßó  äÜóÚúÜÈõÜÏõ   என்பதை  Çö íøóÜÇßóÇ  என்றும்,

        Çó äú  óØÜåøöÜÑóÇ என்பதை       Çó äú  óØÜåøöÜÑó என்றும் ஓதுதல்

   (3) சபர், ஸேர், பேஷ் பெற்ற எழுத்துக்களை சுகூன் வைத்து ஓதுதல். ஊதாரணமாக,

        æóÊÜóÜæóÇ ÕóÜæú  என்பதை   æó ÊÜúÜæóÇ Õóæú என்றும்,

      ÈóÑöÞó          என்பதை       ÈóÑúÞú       என்றும்,

         ÕõÜÍõÜÝÇð  என்பதை           ÕõÜÍúÜÝÇðஎன்றும்,

       Ç äúÚóÜãúÊó     என்பதை         ÇóäóÚóÜãúÊó  என்றும் ஓதுவது போல்

  (4) ஷத்துடைய எழுத்தை இலேசாக ஓதுவது  உதாரணமாக,

      íóÏúÚøõ  ÇáúÜíóÊöíúãó       என்பதை       íóÏõÚ õ   ÇáúíóÊöíúãóஎன்றும், அல்லது ஷத்து இல்லதா இடத்தில்  ஷத்து வைத்து ஓதுவது உதாரணமாக  Ç áã Çááå என்பதில் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையைச் சேர்க்கும் போது மீமுக்கு ஷத்து வைத்துச் சொல்வது போன்று. இவையெல்லாம் லிஹ்னெ ஜலீயாகும். இவ்வாறு தவராக ஓதுவது ஹராமாகும்.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next