தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்     தன்வீனுக்குப் பின் ÚÐÇÈðÇ  ÖöÚúÝðÇ                         Ö  

11)              நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãöäú Øöíúäú                      Ø 

     தன்வீனுக்குப் பின்ÕóÚöíÏðÇ  ØíøöÈðÇ                     Ø       

12)             நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãóäú Ùóáãó                       Ù 

     தன்வீனுக்குப் பின்ÙöáÇð   ÙáíáÇ                          Ù   

13)             நூனெ ஸாகினுக்குப் பின் ãöäú ÝóæúÒöåöãú                  Ý  

     தன்வீனுக்குப் பின்Þæãõ   ÝÇÓÞæä                       Ý    

14)             நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãöäú  ÞóÈúáõ                      Þ  

     தன்வீனுக்குப் பின்ÑöÒúÞÇ   ÞÇáæÇ                          Þ     

15)             நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்Çöäú  ßÇäó                       ß   

     தன்வீனுக்குப் பின் ÈöÏóãò   ßóÐöÈò                            ß     

        

                                                                                           தொடரும்..back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10