அஹ்லாக்

ஒழுக்கமே உயர்வைத் தரும்
மல ஜலம் கழிக்கும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்குகள்
முஸ்லிமின் உயர்ந்த பண்பு