இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ( அலை ) அவர்களின் மருத்துவப் பணிகள்