14

நாயகம் (ஸல்) அவர்கள்
இமாம் அலி (அலை)
ஹஸரத் பாத்திமா (அலை)
இமாம் ஹஸன் (அலை)
இமாம் ஹுஸைன் (அலை)
இமாம் செய்னுல் ஆபிதீன் (அலை)
இமாம் முஹம்மது பாக்கிர் (அலை)
இமாம் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் (அலை)
இமாம் மூஸா காழிம் (அலை)
இமாம் ரிழா (அலை)
இமாம் முஹம்மது ஜவாத் (அலை)
இமாம் ஹாதி (அலை)
இமாம் ஹஸன் அஸ்கரி (அலை)
இமாம் மஹ்தி (அஜ்ஜ)