பொதுவானவை

சுத்தம்.
வுழு
குளிப்பு
தயம்மம்
தொழுகை
நோன்பு.
குமுஸ்
ஸக்காத்.
ஹஜ்.
நன்மையை ஏவி தீமையைத் தடுத்தல்.
உண்ணுதல், பருகுதல்.
பார்த்தல்