இமாம்களின் வரலாறு

ஹஸரத் நபி முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஆலிஹி
ஹஸரத் இமாம் அலி அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் பாத்திமா அலைஹா ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் ஹஸன் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் ஹுஸைன் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் செய்னுல் ஆபிதீன் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் முஹம்மது பாக்கிர் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் மூஸா காழிம் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் ரிழா அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் முஹம்மது ஜவாத் அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் ஹாதி அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் ஹஸன் அஸ்கரி அலைஹிஸ்ஸலாம்
ஹஸரத் இமாம் மஹ்தி அஜ்ஜலல்லாஹு ளுஹுரஹு