தர்ஜுமதுல் குர்ஆன்

அத்தியாயம் - 1 அல்ஃபாத்திஹா(தோற்றுவாய்;)
அஹ்லுல் பைத்தை ஷீஆ என்றும் கறுதலாம்