நூலகம்

அஹ்லுல் பைத்தின் சிறப்புகள்
நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கான ஆலோசனைகள் ஹஸரத் அலி (அலை) வழங்கியது
உஸ்மான் இப்னு ஹுனைப் என்பவருக்கு இமாம் அலி (அலை) அவர்கள் வரைந்த வரலாற்று முக்கியத்துவ மடல்
ஷீஆக்களும் அவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளும்.
தீர்வு ஒன்றே - யூசுப் கர்ழாவி
இமாம் ஜஷபர் ஸாதிக் அவர்கள் அருளிய
ஆன்மீகப் போராட்டமும் அழுகை நிறைந்த சம்பவங்களும்.
நஹ்ஜுல் பலாகா
இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ( அலை ) அவர்களின் மருத்துவப் பணிகள்
நபி ( ஸல் ) அவர்களின் இறுதித் தூதுத் துவம்
இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ( அலை ) அவர்களின் மருத்துவப் பணிகள்