அல்குர்ஆன்

அல் குர்ஆன்
தர்ஜுமதுல் குர்ஆன்
ஹாபிஸ்கள்
கிராஅத்
தஜ்வீதுல் குர்ஆன்